Sanosil S010

316kr140 448kr ekskl. mva.

Spesialutviklet desinfeksjonsmiddel for svært kontaminerte/organisk kontaminerte overflater

Sanosil S010 har en høyere konsentrasjon av aktive ingredienser enn Sanosil S003 og Sanosil S006. Dette produktet er foretrukket for svært skitne overflater, overflater tilskitnet av biologiske/organiske materialer eller overflater som må desinfiseres svært raskt.

Sanosil S010 egner seg til bruk ved laboratorier, helseklinikker, og generell desinfisering av tilskitnede dusj- og spa-anlegg.
Produktet bekjemper effektivt bakterier, bakterielle endosporer, virus, gjær, sopp (inkludert muggsopp) og en rekke ulike protozoer. Løsningen er spesielt effektiv mot biofilm.

Sanosil S010 inneholder ikke alkoholer, klor eller QACer og er både lukt- og parfymefritt.

Fare- og sikkerhetssetninger

H315: Irriterer huden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280:Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Beskrivelse

Bruksområde

 • Overflatedesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer
 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp
 • Virus

Forpakning

 • 5 kg
 • 10 kg
 • 25 kg
 • 1000 kg IBC

Innhold

 • 5% H2O2
 • 0.005% Ag

Produkttype

 • Ferdig løsning klar til bruk

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler

Sikkerhetsdatablad
Datablad Sanosil S010
Produktinformasjon
Produktbeskrivelse Sanosil S010
Sanosil S010
316kr140 448kr ekskl. mva.