Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål og svar vedrørende produkt, virkemåte, godkjenninger, sikkerhet, bruksområde, dosering, lagring o.l.

Produktinformasjon og virkemåte

Hva er Sanosil desinfeksjonsmiddel?

Sanosil desinfeksjonsmiddel er en patentert løsning bestående av hydrogenperoksid og små mengder sølv. Denne sammensetningen er ideell for å bekjempe bakterier, virus, sopp og mikrober i både vann og på overflater.

Er Sanosil et utbredt produkt?

Ja. Sanosil benyttes i dag i over 40 land på verdensbasis, og er et anerkjent produkt for legionellakontroll, vannbehandling og overflatedesinfeksjon.

Hva er forskjellen på Sanosil og ren hydrogenperoksid?

Til forskjell fra ren hydrogenperoksid er Sanosil et stabilisert produkt. Dette gjør Sanosil mer effektivt ved bekjempelse av forurensninger og biofilm. Ved bruk av et stabilisert produkt som Sanosil kreves også langt lavere konsentrasjoner enn ved bruk av ren hydrogenperoksid.

Sanosil er i tillegg tilsatt små mengder sølv som etterlates i vannstrømmen eller på overflaten. Sølv har en naturlig desinfiserende effekt som bidrar til å forhindre ny kontaminering i en periode etter desinfeksjon.

Er Sanosil trygt?

Tilsats av Sanosil i drikkevann eller på overflater er trygt, og produktet er ikke giftig i brukskonsentrasjon. Når hydrogenperoksid reagerer brytes det ned til kun vann og oksygen.

Lukter Sanosil sterkt, slik som blekemiddel?

Nei. Sanosil er både lukt-, farge- og smaksfritt.

Bruksområder

Er Sanosil desinfeksjonsmiddel et godkjent produkt til legionellakontroll?

Ja. Sanosil er godkjent til legionellakontroll på både nasjonalt og europeisk nivå. Sanosil er et svært utbredt produkt til legionellakontroll i både dusjanlegg, kjøletårn og skrubbere over hele verden.

Kan Sanosil benyttes til å rense drikkevannssystemer og tanker?

Ja. Sanosil er et effektivt produkt for å desinfisere og rengjøre rørnett og tanker. Ved rens benyttes en høy konsentrasjon av produktet slik at forurensninger i rør, tanker og tappepunkter løsner. Etter endt virketid og grundig gjennomskylling er det rene systemet igjen klart til bruk.

Hvordan benyttes Sanosil til desinfeksjon av hele rom?

Sanosil kan benyttes i tåkeleggingsapparater for desinfeksjon av hele rom. Ved å danne en tåke («fogging»), kan produktet spres effektivt og jevnt på overflater, selv der det er vanskelig å komme til. Denne teknikken eliminerer behovet for vanlig desinfisering med spray og klut. Se vår Q-jet serie for tåkeleggingsapparater.

Hvorfor er Sanosil bedre enn vanlig desinfeksjon med klut?

Ved desinfeksjon med klut spres mikroorganismer fra overflate til overflate. Dette øker sjansen for å spre smitte. Sanosils produkter krever ingen tørking eller skylling av overflater etter bruk. Produktet sprayes enkelt på, og overflaten er ferdig desinfisert. Denne metoden gjør Sanosil til det foretrukne desinfeksjonsmiddelet for desinfeksjon av rom og forvaskede overflater.

Godkjenninger

Er Sanosil godkjent hos Mattilsynet?

Ja. Produktene Sanosil Super 25 Ag og Sanosil S015 Ag er begge godkjent av Mattilsynet for tilsats i drikkevann.

Er Sanosil godkjent på Artikkel 95 listen?

Ja. Produsentene av de aktive stoffene i Sanosil er oppført på ECHAs Artikkel 95 liste.

Er Sanosil godkjent hos Environmental Protection Agency (EPA)?

Ja. Sanosil er EPA-registrert for overflatedesinfeksjon (EPA Reg. nr. 84526-1) og vannbehandling (EPA Reg. nr. 84526-3 og EPA Reg. nr. 84526-4).

Dosering og konsentrasjonsmåling

Hva er anbefalt brukskonsentrasjon av ved kontinuerlig desinfeksjon av Sanosil i drikkevann?

Anbefalt doseringsmengde avhenger av om systemet er lite eller svært kontaminert. Ta kontakt for veiledning for ditt anlegg.

Øvre doseringsgrenser er fastsatt av Mattilsynet. Maks doseringsgrense: 30 ppm hydrogenperoksid. Maks konsentrasjon ved tappepunkt: 15-20 ppm

Hvordan måler jeg konsentrasjon av Sanosil i vannet?

Konsentrasjonen av Sanosil kan måles på to måter.

Metode 1: Bruk av Sanostrips. Stripsene dyppes enkelt i vann og konsentrasjonen avleses ved å sammenlikne fargen med skalaen på boksen.

Metode 2: Bruk av Sanotest200 spektrofotometer. En liten vannprøve tilsettes reagenset Sanox og plasseres i Sanotest apparatet. Denne metoden gir de mest nøyaktige måleresultatene.

Sikkerhet, transport og lagring

Sanosils desinfeksjonsmidler med 50% H2O2 (Sanosil Super Ag og Sanosil C) er sterke oksidasjonsmidler som kan gi alvorlige etseskader på hud/øyne ved uforsvarlig håndtering. Bruk biocider med forsiktighet og les alltid pakningsvedlegg, produktinformasjon og sikkerhetsregler før bruk.

Hva er holdbarheten på Sanosils produkter?

Holdbarheten på Sanosils desinfeksjonsmidler er 2 år. Nedbrytningstiden for Sanosil er derimot kun 1,25% per år, og produktene kan derfor trygt brukes etter at holdbarhetsperioden er utløpt.

Merk: Dersom kannen viser tegn til høyt luftinnhold etter lang hylletid bør luften slippes ut av ventilen.

Hva er reglene for transport av Sanosil?

Transport av Sanosil Super 25 og Sanosil C (UN 2014) er regulert av «Forskriften om landtransport av farlig gods». Produktene kan transporteres i mengder opp til 333 kg uten gyldig ADR bevis. Ved transport av disse kjemikaliene skal det alltid medbringes fraktdokument og et 2 kg brannslukningsapparat.

Beholderene skal kun transporteres på ikke-brennbare materialer (PE paller).

Hvordan skal jeg lagre produktene?

Lagre alltid Sanosil i originalemballasje i kalde/svale rom (5-25 °C)

Lagre alltid beholderne stående. Oksygen som frigjøres ved nedbrytning slippes ut gjennom ventilen. Dersom en beholder viser tegn til å være oppblåst under transport/lagring skal korken åpnes for å slippe ut oksygen.

Lagre aldri Sanosil nær andre kjemikalier.

Ha alltid brannslanger tilgjengelig på lagringsplassen i tilfelle brann.

Hell aldri ubrukt Sanosil tilbake i beholderen. Fortynn med mye vann og skyll ned i avløpssystemet.

Ved søl skal Sanosil skylles bort umiddelbart med store mengder vann.