Sanosil S010 (Mould Stop) Soppkontroll
 • Sanosil S010 (Mould Stop) Soppkontroll

Sanosil S010 (Mould Stop)

kr 3,906.98
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Profesjonelt soppdrepende middel med hydrogenperoksid og sølv

Sanosil S010 (Mould Stop) er en effektiv løsning mot muggsopp som også forhindrer ny tilgroing. Produktet er luktfritt og danner ingen illeluktende eller brennbare avgasser.

Sanosil S010 (Mould Stop) inneholder ikke alkoholer, klor eller QACer.

Fare- og sikkerhetssetninger

H315: Irriterer huden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280:Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

 • Soppkontroll

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer
 • Bakterier
 • Gjær
 • Sopp
 • Virus

Forpakning

 • 1 kg
 • 5 kg
 • 10 kg
 • 25 kg
 • 30 kg

Innhold

 • 5% H2O2
 • 0.005% Ag

Produkttype

 • Ferdig løsning klar til bruk

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
1518

Last ned

Sanosil soppkontroll

Produktbeskrivelse Sanosil S010 MS

Last ned (828.68k)