Sanosil Clean TW rengjøringsmiddel
  • Sanosil Clean TW rengjøringsmiddel

Sanosil Clean TW

kr 8,465.13
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Rengjøringsmiddel for vannreservoarer/nedbørsbasseng

Sanosil Clean TW er spesialutviklet for rengjøring og vedlikehold av drikkevannsfasiliteter som tanker, brønner, filter, rørsystemer og vannbehandlingsanlegg. Produktet inneholder rene organiske og uorganiske syrer, nedbrytbare inhibitorer og vætende stoffer (wetting agents) som effektivt fjerner alger, kalkbelegg og utfellinger av jern og mangan.

Produktet sprayes forsiktig på området som skal behandles. Etter virketiden skylles produktet og urenheter enkelt av med vann.

Fare- og sikkerhetssetninger
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege/
P405: Oppbevares innelåst.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

  • Rengjøring

Forpakning

  • 25 kg

Innhold

  • Syrer
  • Vætende stoffer (wetting agents)
  • Tilsetningsstoffer for vaskemidler (builders)

Produkttype

  • Høykonsentrat (kun til industrielt/profesjonelt bruk)

Holdbarhet

  • 4 år

Levering / lagring

  • Farlig, spesiell levering, sikkerhets- og lagringsregler

 

1536