SanoClean Forte T
 • SanoClean Forte T

SanoClean Forte T

kr 5,730.24
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Kombinert desinfeksjonsmiddel og vaskemiddel for rør

SanoClean Forte T er en effektiv løsning for kombinert rengjøring og desinfisering av rør. Produktet kan benyttes i ulike konsentrasjoner etter behov og ønsket virkningstid. SanoClean Forte T kan derfor benyttes til både rengjøring og fullstendig desinfisering.

Fare- og sikkerhetssetninger

H318:Gir alvorlig øyeskade
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktigmed vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P307+P311: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege


Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

 • Desinfiserende rengjøring
 • Rengjøring og desinfeksjon av rør

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer (konsentrasjonsavhengig)
 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig) )

Forpakning

 • 25 kg

Innhold

 • 7.5% H2O2
 • 0.0075% Ag
 • 7% tensidløsning

Produkttype

 • Konsentrat

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
1533

Last ned

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse SanoClean Forte T

Last ned (202.08k)