Sanosil S010 Aerosol desinfeksjon av hele rom
 • Sanosil S010 Aerosol desinfeksjon av hele rom

Sanosil S010 Aerosol

kr 3,906.98
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Aerosoldannende desinfeksjonsmiddel for Q-jet 

Spray- og aerosoldesinfeksjon benyttes for fullstendig desinfisering av store volum på kort tid. Sanosil S010 Aerosol egner seg godt til forhåndsvaskede overflater i medisinsk/farmasøytisk sektor, catering og andre virksomheter hvor desinfeksjon er nødvendig.

Sanosil S010 Aerosol kan enkelt benyttes med en Q-jet enhet som sprayer løsningen jevnt utover i rommet. Dette er en svært god løsning for helse- og tannlegeklinikker.

Aerosolbehandling dekker overflater fullstendig, og er derfor den foretrukne løsningen mot resistente eller ukjente mikroorganismer.

Fare- og sikkerhetssetninger

H315: Irriterer huden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280:Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

 • Overflatedesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer
 • Bakterier
 • Gjær
 • Sopp
 • Virus

Forpakning

 • 5 kg
 • 10 kg
 • 25 kg

Innhold

 • 5% H2O2
 • 0.005% Ag

Produkttype

 • Ferdig løsning klar til bruk

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
1518