Prolifoss Caravan for campingtoaletter
  • Prolifoss Caravan for campingtoaletter

Prolifoss Caravan

kr 665.06
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Enzymatisk tilsetningsstoff for campingtoaletter 

Til forskjell fra vanlige kjemiske tilsetningsstoffer til avløp består ikke Prolifoss (Caravan) av biocider. Dermed kan Prolifoss benyttes alle steder der tømming av slike kjemikalier ikke er lovlig. Prolifoss er spesielt effektivt mot cellulose, slik at spesialpapir ikke er nødvendig.

Enzymene bryter ned det faste avfallet til flytende form, og bakteriene bryter det videre ned til gass (metan, karbondioksid) og vann. Denne prosessen reduserer avfallets volum slik at kassetten ikke trenger å tømmes like jevnlig.

Regelmessig bruk av Prolifoss forhindrer også uønsket lukt, ved at dannelse av hydrogensulfid og metantioler erstattes med karbondioksid.

Sikkerhetssetninger

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

  • Luktkontroll

Forpakning

  • 1 kg

Innhold

  • Enzymer
  • Salter
  • Bakterier

Holdbarhet

  • 4 år

Levering / lagring

  • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
Enzymatisk tilsetningsstoff for campingtoaletter