Sanosil C

7 187kr260 089kr ekskl. mva.

Høykonsentrert biocid for kjøletårn

Sanosil C er et høykonsentrert biocid for kjøletårn. Produktet er effektivt selv i små doser, og er et trygt og driftssikkert valg. Sanosil C forhindrer bakterievekst, biofilmdannelse og algevekst i rør og på overflater, og sikrer dermed at en effektiv varmeoverføring opprettholdes.

Produktet danner verken adsorberende organiske halider (AOX) eller trihalometaner (THM).

Sanosil C er en høykonsentrert løsning med krav til riktig lagring og transport. Av den grunn benyttes produktet kun til industrielt og profesjonelt bruk.

Sanosil C er det foretrukne produktet for:
Kjølesystemer/kjølekretser
Kjøletårn

Fare- og sikkerhetssetninger
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll / dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Varenummer: I/A Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Bruksområde

 • Vanndesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig)

Forpakning

 • 30 kg
 • 1100 kg IBC

Innhold

 • 50% H2O2
 • 0.05% Ag

Produkttype

 • Høykonsentrat (kun for industrielt/profesjonelt bruk)

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Farlig, spesiell levering, sikkerhets- og lagringsregler
Sanosil C
Brosjyre kjøletårn
Produktinformasjon
Produktbeskrivelse Sanosil C
Sikkerhetsdatablad
Datablad Sanosil C
Informasjonshefte
Sikkerhet og lagring
Sanosil C
7 187kr260 089kr ekskl. mva.