SanoBlock luktfjerner
  • SanoBlock luktfjerner

SanoBlock

kr 727.57
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Enzymbaserte tabletter for urinaler 

SanoBlock er vannløselige tabletter som sikrer rene, luktfrie og miljøvennlige urinaler. Tablettene består av enzymer som effektivt hydrolyserer det organiske innholdet i urin og dermed eliminerer uønsket lukt.

Fare- og sikkerhetssetninger
H315: Irriterer huden
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask … grundig etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig
med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

  • Luktkontroll

Forpakning

  • 1 kg

Innhold

  • Enzymer
  • Tensider

Produkttype

  • Konsentrat

Holdbarhet

  • 4 år

Levering / lagring

  • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
Enzymbaserte tabletter for urinaler