Sanosil Super 25
 • Sanosil Super 25

Sanosil Super 25 Ag

kr 6,482.70
Eksklusive MVA På lager (Nortrail)

Høykonsentrert biocid for vanndesinfeksjon

Sanosil Super 25 Ag er et høykonsentrert desinfeksjonsmiddel for vannsystemer. Produktet er svært effektivt selv i lave doser, og er derfor et driftssikkert valg for profesjonelle brukere. Sanosil Super 25 Ag egner seg godt for både kaldtvanns- og varmtvannssystemer.

Sanosil Super 25 Ag benyttes til legionellakontroll i både kjøletårn og interne vannfordelingsnett (dusjanlegg). Produktet er godkjent av Mattilsynet for tilsetting i drikkevann og står oppført på ECHAs Artikkel 95 liste.

Dosering bør foretas med tilhørende doseringssystemer. Sanosil Super 25 Ag er en høykonsentrert løsning med krav til riktig lagring og transport. Av den grunn benyttes produktet kun til industrielt og profesjonelt bruk.

Fare- og sikkerhetssetninger
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder. Røyking forbudt.
P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll / dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.


Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
På lager

Bruksområde

 • Vanndesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterielle endosporer
 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig)

Forpakning

 • 6 kg
 • 12 kg
 • 30 kg
 • 1100 kg IBC

Virkestoffer

 • 50% H2O2
 • 0.05% Ag

Produkttype

 • Konsentrat

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Spesielle leverings- og lagringsregler. Se vedlegg.
1504

Last ned

Brosjyre legionellakontroll

Legionellakontroll med Sanosil

Last ned (556.55k)

Sikkerhetsdatablad

Datablad Sanosil Super 25 Ag

Last ned (417.61k)

Informasjonshefte

Sikkerhet og lagring

Last ned (132.41k)

Du liker kanskje også