Sanosil C
 • Sanosil C

Sanosil C

kr 6,685.28
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Høykonsentrert biocid for kjøletårn

Sanosil C er et høykonsentrert biocid for kjøletårn. Produktet er effektivt selv i små doser, og er et trygt og driftssikkert valg. Sanosil C forhindrer bakterievekst, biofilmdannelse og algevekst i rør og på overflater, og sikrer dermed at en effektiv varmeoverføring opprettholdes.

Produktet danner verken adsorberende organiske halider (AOX) eller trihalometaner (THM).

Sanosil C er en høykonsentrert løsning med krav til riktig lagring og transport. Av den grunn benyttes produktet kun til industrielt og profesjonelt bruk.

Sanosil C er det foretrukne produktet for:
Kjølesystemer/kjølekretser
Kjøletårn

Fare- og sikkerhetssetninger
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll / dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

 • Vanndesinfeksjon

Effektiv mot

 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig)

Forpakning

 • 30 kg
 • 1100 kg IBC

Innhold

 • 50% H2O2
 • 0.05% Ag

Produkttype

 • Høykonsentrat (kun for industrielt/profesjonelt bruk)

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Farlig, spesiell levering, sikkerhets- og lagringsregler

1500

Last ned

Sanosil C

Brosjyre kjøletårn

Last ned (117.53k)

Produktinformasjon

Produktbeskrivelse Sanosil C

Last ned (161.41k)

Sikkerhetsdatablad

Datablad Sanosil C

Last ned (383.82k)

Informasjonshefte

Sikkerhet og lagring

Last ned (132.41k)