Prolifoss avløpsbehandler
  • Prolifoss avløpsbehandler

Prolifoss

kr 665.06
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bakteriell avløpsbehandler med enzymer 
Prolifoss består av en balansert blanding av enzymer og bakterier som bryter ned avføring, celluose, papir, proteiner og organiske avfallsprodukter i mindre septiktanker. Enzymene bryter ned det faste avfallet til flytende form, og bakteriene bryter det videre ned til gass (metan, karbondioksid) og vann. Denne prosessen reduserer avfallets volum slik at tanken ikke trenger å tømmes like jevnlig.

Prolifoss reaktiverer og opprettholder den naturlig floraen som ofte brytes ned av kjemiske husholdningsprodukter, syrer, vaskemidler og blekemidler.
Regelmessig bruk av Prolifoss forhindrer også uønsket lukt, ved at dannelse av hydrogensulfid og metantioler erstattes med karbondioksid.

Sikkerhetssetninger

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

  • Luktkontroll

Forpakning

  • 1 kg

Innhold

  • Enzymer
  • Salter
  • Bakterier

Holdbarhet

  • 4 år

Levering / lagring

  • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
Bakteriell avløpsbehandler med enzymer