MultiEnzym avløpsrens
  • MultiEnzym avløpsrens

MultiEnzym

kr 659.85
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Miljøvennlig avløpsrens

MultiEnzym består av en kombinasjon ulike enzymer (amylaser, proteaser, lipidaser mfl.) som effektivt åpner og vedlikeholder avløpsrør. MultiEnzym fjerner raskt ubehagelige lukter og bevarer luktfrie rør.

Dette enzymbaserte produktet er mer forsiktig mot materialer og mer miljøvennlig enn vanlige sterkt basiske avløpsåpnere. Produktet egner seg derfor også godt for campingplasser og liknende fasiliteter.

Sikkerhetssetninger

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

  • Luktkontroll

Forpakning

  • 1 kg

Innhold

  • Amylase
  • Protease
  • Lipidase

Produkttype

  • Konsentrat

Holdbarhet

  • 4 år

Levering / lagring

Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler

Miljøvennlig avløpsrens