SanoClean Forte (WP)
 • SanoClean Forte (WP)

SanoClean Forte (WP)

kr 1,497.68
Eksklusive MVA Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Konsentrat for effektiv rengjøring og desinfeksjon av boblebad og jacuzzi

SanoClean Forte (WP) er en effektiv løsning mot biofilm og fett-/proteinrester, og egner seg derfor svært godt for regelmessig rengjøring og desinfeksjon av boblebad.  SanoClean Forte (WP) løsner belegg og biofilmer som dannes ved massajestrømmer og luftslanger. Med regelmessig bruk forhindrer også løsningen vanlige infeksjoner som forårsakes av bakterievekst i boblebad.


Til forskjell fra andre produkter på markedet inneholder SanoClean Forte (WP) en balansert blanding av både desinfiserende ingredienser og fett- og proteinløselige stoffer.

Fare- og sikkerhetssetninger

H318:Gir alvorlig øyeskade
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P307+P311: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Forpakning/størrelse i kg.
Antall
Fjernlager, leveransetid ca. 3-4 uker

Bruksområde

 • Desinfiserende rengjøring

Effektiv mot

 • Bakterier
 • Biofilm
 • Gjær
 • Sopp (konsentrasjonsavhengig)
 • Virus (konsentrasjonsavhengig)

Forpakning

 • 5 kg.

Innhold

 • 7.5% H2O2
 • 0.0075% Ag
 • 7% tensidløsning

Produkttype

 • Konsentrat

Holdbarhet

 • 2 år

Levering / lagring

 • Ingen farlig gods, ingen spesielle leverings- og lagringsregler
1535